Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mimarlık
YÖK ATLAS
Mimarlık % 100 Burslu
Mimarlık % 50 Burslu
Mimarlık % 25 Burslu
Mimarlık
İç Mimarlık % 100 Burslu
İç Mimarlık % 50 Burslu
İç Mimarlık % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Ders İçerikleri

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER

ING101 - İNGİLİZCE I

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE115 - TÜRK DİLİ I

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses özellikleri, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları.

 

TRH115 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

ING102 - İNGİLİZCE II

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE116 - TÜRK DİLİ II

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ vb.).

 

TRH116 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler, siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular.

 

MAT113 - MATEMATİK  (2+0 | 3 AKTS | Tr | ÜZ)

Dersin amacı, mimari düşünce yeteneğini artırmak ve matematik konuları ile yöntemlerini öğreterek bunların mimari tasarımda uygulanmasına yardımcı olmaktır.  2 ve 3 boyutlu mimari anlatım ve tasarlama becerisini destekleyecek matematiksel bilgilerin verilmesi; Alan, hacim ve yay uzunluklarının hesaplanması; Matematiksel programlamaya (optimizasyon) giriş, bilgisayar grafiğinin ve matematiksel mantığın öğelerinin tanıtılması.

 

ALAN ZORUNLU DERSLER

 

1.YIL / 1.DÖNEM   

MIM101 - TEMEL TASARIM (4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, öğrencilerin doğal ve yapay çevreyi oluşturan ilişki ve tasarım ilkelerine karşı algı ve duyarlılıklarını artırmak; hacim, zemin, yüzey elemanlarını kavrayarak tasarıma yaklaşım becerilerini geliştirmek ve öğrenciyi tasarım kavramları ile tanıştırmaktır. Bu kapsamda stüdyoda anlatılan ve tartışılan konu baslıkları; nokta, çizgi, düzlem, şekil, form, hacim, doku, renk, ışık. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritim, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi, Gestalt ilkeleri: Yakınlık, benzerlik, şekil-zemin. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Mimarlık temel tasarım kavramlarının iki ve üç boyutlu çizim ve konu ilgili küçük projeler ile uygulanmasıdır.

 

MIM103 - MİMARİ ANLATIM DİLİ (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, öğrencilerin üç boyutlu form ve biçimlerin düzlem üzerindeki ifadesini anlama, değerlendirme ve algılama becerilerinin geliştirilmesidir. Karmaşık olmayan tasarım konularının araç olarak kullanımı yolu ile farklı ifade tekniklerine ait kullanım becerisi kazanma; tasarımda serbest el çizimleri, geleneksel çizim metodları, bilgisayar destekli tasarım araçları ile 2 ve 3 boyutlu çizim ve modelleme becerisi; kişiselleştirilmiş görsel dil kullanımı ile düşünceyi ifade etme becerisini kazanma; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair çizim becerilerini geliştirme; Mimaride tasarımın ölçeklendirilmesi probleminin irdelenmesi.

 

MIM111 - MİMARLIĞA GİRİŞ I (1+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, mimarlıkla yeni tanışan öğrencilerin; mimari kavram ve eylemleriyle buluşturulmasıdır. Mimari örneklerin form, mekan, işlev, yapı ve teknoloji analizleri ile öğrencilerin mimarlığı anlamaları hedeflenmektedir. Mimarlığı sanat, bilim, tasarım ya da teknoloji olarak anlamak; formu ve mekanı, ışığı ve rengi, doluluğu ve boşluğu tanımlamak; ölçeği, oranı, doğal ve insan eliyle yapılaşmış çevreyi, topoğrafyayı, iklimi ve bölgeyi göz önüne alarak bütüncül uyum içinde tasarlama eylemini anlamak; Mimarlıkta geometri, çizgi, yüzey, kütle kavramları ve bunların ergonomiye, boyutlara, harekete, sağlığa, güvenliğe ve konfora uyumluluğunu irdelemek; Fonksiyonu, mekan kullanımını, insan ve çevresini, mimarinin elemanları olarak ele almak; sanatsal evreler; sanat dalları arasındaki etkileşim, benzer ve farklı gelişmeler; Doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve mimari eserlerin bütünselliğinin kavranması amacıyla gezilerin yapılması.

 

1.YIL / 2.DÖNEM

MIM102 - MİMARİ TASARIMA GİRİŞ (4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, temel tasarım ilkelerinin küçük bir mimari problemde uygulanması ile öğrencilerin mekânı keşfetmelerini, ergonominin mimari mekân kurmadaki önemini anlayarak tasarım yapabilmelerini sağlamak, mekân ve çevre ilişkilerinin farkındalığını geliştirmektir. Bina, kentsel ve doğal çevre ilişkilerinin basit tasarım problemleri yoluyla tartışılması; konstrüksiyon ve strüktürel sistemler hakkındaki farkındalığın geliştirilmesi; yalın örnekler üzerinde tasarım konularında program geliştirme becerilerinin kazandırılması, atölye içi tartışmalar ve ödevler aracılığı ile mimarlık ve tasarım yaklaşımlarının tartışılması.

 

MIM112 - MİMARLIĞA GİRİŞ II (2+0 | 5 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, öğrencilere sanatsal tasarım ve mimari örneklerden hareketle mimarlık düşünce sistem ve becerilerinin geliştirilmesi ile bunları tasarımda kullanma yetisinin kazandırılmasıdır. Kavramsal düzeyde tartışma ve üretme deneyiminin sağlanması, mimari ifadenin ve mimarca ifadenin önemi hakkında farkındalık oluşturulması, düşüncenin tasarıma dönüştürülmesi süreçlerinin irdelenmesi.

 

MIM142 - MİMARLIK FİZİĞİ VE YAPI DAVRANIŞI (2+2 | 5 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, bina ve çevresinin bütünsel olarak algılanmasını sağlamaktır. Yapısal ve biçimsel öğe ve tanımlar; Taşıyıcı sistemler, malzeme ve üretim teknolojisi; Strüktür elemanları (duvar, döşeme, örtü, kiriş, kolon gibi) taşıyıcı ve yapı elemanları, bağlantıları, yapı fiziği ögeleri: fiziki ortam kavramı, yapı ve iklim, güneş düzenlemenin amacı ve kapsamı, yapı kabuğunun ısı alış-verişi, nem, yoğuşma, ses, gürültü, doğal ve yapay ışık, renk ve renk bileşenleri konularında tasarım kavram ve becerileri hakkında farkındalık kazandırılması

 

MIM182 - BİLGİ SİSTEMLERİ - BİLGİSAYARLI TASARIMA GİRİŞ
(1+2 | 3 AKTS | Tr| AZ)

Dersin amacı, grafiksel bilgisayar okur - yazarlığının geliştirilmesi bağlamında temel programların tanıtılması ve uygulama yöntemlerinin öğretilmesidir. Uygulama ve sunum metodlarının geliştirilmesi; Ofis ve dijital görüntü işleme programlarının öğretilmesi.

 

2.YIL / 3.DÖNEM   

MIM201 - MİMARİ TASARIM I: (4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, mimari yöntem ve süreç üzerine eğilerek tasarım sorunlarını bütüncül olarak ele alarak basit ölçeklerde çözüm geliştirmektir. Doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi; mimarlık ile ilgili terminolojiye ve kavramlara hakim olma ve kullanabilme becerisini seminerler ve araştırmalar yoluyla kazandırma; Araştırma, modelleme ve maket ile yakın çevredeki mimari yapıt ve objeleri yerinde görerek eleştirel bakış açısı kazandırmak.

MIM221 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I (2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, öğrencinin mimarlık kavramları, bilinci ve tarihi ile tanıştırılmasıdır. Tarih öncesi devirlerden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Pers-Sasani mimarilerinin anlatımı; Eski Anadolu, Hitit öncesi, Hitit, Frig, Likya, Urartu uygarlıkları ile sonrasında Antik Yunan, Etrüsk, Roma, ilk hıristiyan ve gotik mimarilerinin başlıca üslup özellikleri ile doğudaki çağdaşları (Doğu Roma, Çin ve Uzakdoğu vb.) ile ilişkilerinin ve etkilerinin karşılaştırılması; Dinsel, anıtsal, askeri ve bayındırlık yapıları ile özel ve sivil mimari yapıların strüktürel ve yapısal özellikleri, planimetrik oluşum ve gelişimleri, bu niteliklerin belirli yapılar üzerinden örneklerle aktarılması.

 

MIM231 - STRÜKTÜR BİLGİSİ I (1+2 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Mimari açıdan yapı sistemlerinin incelenmesi. Yapı sistemlerinin sınıflandırılması ve temel tanımları. Yığma ve iskelet strüktürel sistemler. Denge kavramının temel ilkeleri. Ağırlık merkezi, atalet momenti ve atalet yarıçapı kavramlarının tanımlanması. Dengenin kararlılığı (stabilite). Yapısal davranış, taşıyıcı sistem kavramı ve düzenlemesi, taşıyıcılık prensipleri ve taşıyıcı sistem elemanları hakkında temel bilgi. Yapıların mimari ve mühendislik tasarım süreci hakkında genel kavramlar.

 

MIM241 - YAPI TEKNOLOJİSİ VE MALZEME I (2+2 | 5 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, yapı elemanlarının ele alınması ve yapıda kullanılan asal malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özeliklerinin aktarılmasıdır. Yapısal ve biçimsel öge ve tanımlar; Yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliş ilkeleri; Zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar; Yığma ve iskelet yapı sistemleri; Duvar ve duvar boşlukları, döşemeler, düşey sirkülasyon araçları; Taşıyıcı sistemlerde malzeme ve üretim teknolojisi; Strüktürel elemanlar, taşıyıcı elemanlar, yapı elemanları ve bağlantıları.

 

MIM281 - BİLGİSAYARLI TASARIM I (2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, bilgisayar ortamında tasarım metodlarının tanıtılması ve uygulama yöntemlerinin öğretilmesidir. Sunum metodlarının geliştirilmesi; Caad (Computer aided architectural design) ve katı modelleme (Autocad, Sketch-up vd.) programları ile uygulama yapılması. 

 

2.YIL / 4.DÖNEM        

MIM202 - MİMARİ TASARIM II (4+4 | 9 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, tarihi dokunun okunması, tanımlanması ve analizi ile tarihi doku içerisinde kültürel devamlılığı vurgu yapan çağdaş yorum getiren sınırlı programlı yeni yapı üretimidir. Ayrıca strüktürel ve konstrüktif temel doğrular uyarınca mekansal, yapısal ve biçimsel çözümlerin özgünlüğünü ve mimari düzeyini geliştirmektir. Teorik bilgilerin tasarım sorunlarına veri olarak kullanılabilme amacına yönelik beceri geliştirilmesini sağlayacak tasarım konuları ve tasarım sürecinde strüktür, konstrüksiyon, ayrıntı ile birlikte ele alınması; Çok karmaşık olmayan yapı veya yapı grubu tasarım sürecinin tanımlanması, çevresel ve teknik verilerin tasarım sürecine katılması; sonuç ürün ve düşünsel yaklaşımların mimari ifade diliyle anlatılması.

 

MIM222 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II (2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, islam mimarlığının oluşum ve gelişim sürecinin incelenmesi, ayrıca toplum ve sosyal hayattaki yansımalarının irdelenmesidir. İlk halifelerden başlayarak Emevi, Abbasi, Memlûk, Endülüs Emevileri, Fatimî ve Eyyûbi dönemleri boyunca dini, sosyal ve kültürel içerikli mimarlığın oluşumunu sağlayan öge ve çevresel özellikleri; bu dönemdeki doğu ve batı uygarlıklarına etkileri. İran ve Türk mimarileri, Büyük Selçuklu, Anadolu Gazi Beyleri, Osmanlı mimarlığını hazırlayan altyapı, Safevî ve diğer mimari gelişmeler ile birlikte sonraki mimarilere etkileri, plansal, kurgusal, mekansal, çevresel ve yapısal özelliklerinin irdelenmesi.

 

MIM232 - STRÜKTÜR BİLGİSİ II (1+2 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Genel bilgiler. Kuvvet prensipleri. Yükler ve yük analizi. Denge denklemleri. İç kuvvetlerin hesabı. Mesnet tipleri ve şartları. Düğüm noktaları. Mesnet reaksiyonları. Taşıyıcı sistemlerin incelenmesi. İzostatik ve hiperstatik sistemlerin tanımlanması. İzostatik sistemlerin analizi ve kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi. Düzlem ve uzay kafes sistemlerin analizi.

 

MIM242 - YAPI TEKNOLOJİSİ VE MALZEME II (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, kompleks yapı sistemlerinde kullanılan yapı malzemeleri ve teknolojilerinin irdelenmesidir. Betonarme, çelik ve ahşap iskelet sistemli yapılarda 2 ve 3 boyutlu taşıyıcılar, perde duvarlar; germe, membran ve pnömatik; yüzey ve form davranışlı yapılarda konstrüktif özellikler; bina örtü ve çatı sistemleri; bitişler, ince yapı ögeleri ve kaplamaların çözüm ilkeleri.

 

3.YIL / 5.DÖNEM

MIM301 - MİMARİ TASARIM III (4+4 | 10 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, Kentsel doku içerisinde yeni yapılaşma sorunsalının ele alınmasıdır. Kentsel dokunun tanımlanması, okunması, analizi; Kentsel doku içerisinde sınırlı programlar çerçevesinde yeni yapı üretimi.Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması; binaların kent ile ilişkilerinin sistemler bütün içerisinde ele alınması; binanın çevreye getireceği katkının, sorunların, çözümlerin araştırılması; güncel mimarlığın ele aldığı problemlerin, tartıştığı konuların ve ulaşmaya çalıştığı yeni açılımların stüdyo içerisindeki tasarım problemleri aracılığıyla tartışılması.

MIM321 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI III (2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, Rönesans’tan başlayarak 20. Yüzyıla kadar Osmanlı ve Batı’da gerçekleşen mimari değişimin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Rönesans ve Klasik Osmanlı mimarileri; Barok ve Osmanlı mimarlığında yarattığı değişim; Rokoko, Ampir ve diğer üslup özellikleri; Endüstri devrimi ve etkileri, Arts and Crafts, Art Nouveau, De Stijl, (…)Bauhaus, Erken Cumhuriyet dönemi, Ulusal mimarlıklar.

 

MIM341 - YAPI VE ÇEVRE KONTROLÜ (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, çevre, bina ve konfor sistemlerinin ele alınıp fiziki ve mekanik çözümlenmesi hakkında bilgi verilmesidir. İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.); Işığın tanımı, doğal/yapay ve bütünleşik aydınlatma sistemi tasarımı; Ses, işitsel konfor, salonların akustik tasarımı; Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve ögelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu; Yapıda temizsu sağlama sistemi ve ögeleri, atım donatımı sistemi ve ögelerinin tanıtılması; Yangın kontrolü; Türkiye' de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması.

 

MIM382 - BİLGİSAYARLI TASARIM II (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, mimarlar için üretilmiş bilgisayar destekli tasarım programlarının tanıtılması ve uygulamalı öğretilmesidir. Archicad, Allplan, Revit vb. programlar yardımı ile avan proje aşamasından uygulama projesi, detay paftaları, keşif-metraj tabloları, sunuma yönelik 2 ve 3 boyutlu görsellerin ve hareketli görüntülerin hazırlanmasına kadar kapsamlı olarak teknik imkanların tanıtılması ve seçilen programlar üzerinde uygulama yapılması. 

 

3.YIL / 6.DÖNEM           

MIM302 - MİMARİ TASARIM IV (4+4 | 10 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, üst düzey karmaşık programlı, çok katlı yapı tasarım süreçlerinin ele alınmasıdır. Yerin tüm yönleriyle analiz edilmesi, ulaşılan bilgilerin çeşitli anlatım teknikleri ile ifadelendirilmesi ve sentezlenmesi, ihtiyaç ve programın belirlenerek bulunduğu zaman ve zemin ile uyumlu, çok katlı tasarım problemlerinin teknolojik, mekânsal, kurgusal vb. yönlerini dikkate alan mimari tasarımın gerçekleştirilmesi. Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, bina programı geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi; karmaşık çevrelerde karmaşık bina / bina grubu programlarının geliştirilmesi ve mimari çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü.

 

MIM312 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IV (2+0 | 3 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, çağdaş mimarlığın düşünsel temellerini oluşturan 20. Yüzyıl akımlarının incelenmesidir. Seçmecilik, Bölgeselcilik, Klasisizm, Akılcılık, İşlevselcilik, Strüktürel Rasyonellik, Modernizm, İtalyan Füturistler, Rus Konstrüktivistler, Uluslararası Stil, CIAM Kongreleri, Modernizm’in Avrupa’da ve Avrupa dışında gelişimi, Ekspresyonist Mimarlık, Modernizm’e yönelik eleştiriler, Post-Modernizm, Post-Modernizm sonrası mimarlık, Post-Strüktüralizm, Dekonstrüktivizm, Minimalizm, Mimarlıkta sürdürülebilirlik kavramı.

 

MIM362 - TARİHİ YAPI ÇÖZÜMLEME (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerininin aktarılmasıdır. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması, Çizim tekniklerinini açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi, Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi, Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.

 

MIM351 - KENTSEL TASARIM VE ŞEHİR (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, kent planlamanın temel kavramlarının tanıtılması ve kentsel ölçekte tasarım için gerekli altyapının verilmesidir. Kentsel tasarımın tanımı, Kentsel tasarım kuram ve kavramları, Kentsel mekanın çözümlenmesi, Kentsel mekan değerlendirmesi ve öneri geliştirme, Tarih boyunca kentin gelişimi, Kentsel planlama kavramları, Kentin gelişme aksları ve merkezleri, Kentsel yerleşmeler, Kentsel ulaşım, Farklı kentsel yaklaşımlar, Kentsel mekan tasarımında güncel kavramlar, örneklerle tarihte ve günümüzde kent, çevre ve tasarım.

 

4.YIL / 7.DÖNEM

MIM401 - MİMARİ TASARIM V (4+4 | 10 AKTS | Tr | AZ)

Dersin amacı, üst düzey karmaşık programlı, geniş açıklık içeren yapı tasarımıdır. Yerin tüm yönleriyle analiz edilmesi, ulaşılan bilgilerin çeşitli anlatım teknikleri ile ifadelendirilmesi ve sentezlenmesi, ihtiyaç ve programın belirlenerek geniş açıklık kavramının irdelenmesi; yapısal, mekânsal, strüktürel ve formel bakımdan bina farklı yönleriyle ele alınmış mimari tasarımın gerçekleştirilmesi, mimari estetik konularının irdelenmesidir.

 

MIM411 - MİMARİDE KURAM VE ELEŞTİRİ (2+0 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı çağdaş mimarlık bilgisinin oluşum süreçleri ve değişimin incelenmesidir. Mimarlık metinleri, tarihyazımı ve kavramlar, Çeşitlilik ve çok seslilik, Mimarlığın toplumsal rolü, Mimarlıkta kültür ve kimlik sorunları, Biçim veya süreç olarak tasarım, Eleştiri kültürü ve mimarlık eleştirisi, Dijital tasarım süreçleri ve günümüz mimarlık dünyasında yeni yönelimler, mimarlık meslek tanımının değişimi.

 

MIM441 - UYGULAMA PROJESİ VE BİNA HUKUKU (2+2 | 5 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, imarın temel ilkeleri, bina üretim ve yapım süreçleri ile müşteri ilişkilerindeki  hukuksal sorunların incelenmesidir. İmar planları, imar yasalarında mimarlık mesleğini ilgilendiren kurallar, teknik uygulama sorumlularının görevleri, yükümlülükleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı, ilgili idareler tarafından yapılmış yasal işlemlere ait örnek dökümanlar. Tasarımın geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği vb.). Yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygulan olarak hazırlatılması.

 

MIM461 - KORUMA VE RESTORASYON (2+2 | 4 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı, mimari mirasın korunmasına yönelik kavram ve bilincin verilmesi ile yöntem ve tekniklerin aktarılmasıdır. Rölöve, restitüsyon, koruma, restorasyon, anıt, sit, tarihi çevre, sağlıklaştırma kavramları. Tarihten koruma örnekleri, koruma ve restorasyon kavramlarının öncüleri, Arkeolojik Sit Koruma yaklaşımları, Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi, Korumanın çağdaş mimarlık yaklaşımlarındaki yeri, Restorasyon ve Korumanın geçerli yöntem ve kriterleri, Türkiye’de Koruma ve Restorasyon süreç, yasa ve uygulamaları, Anıt koruma’da saptama, belgeleme ve teknik analiz, Tarihi Çevre Korumada belgeleme ve analiz aşamaları.

 

4.YIL / 8.DÖNEM   

MIM402 - MEZUNİYET PROJESİ (4+4 | 15 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı mimarlık öğretimi çıktılarının bir proje kapsamında sınanmasıdır. Öğrencilerin disiplinler arası teknik bilgileri birleştirebilmelerini ve tek başlarına gerçekleştirecekleri bir tasarımı sunma aşamalarını içerir. Projenin yer seçimi, program ve konusuna ilişkin araştırma ve tasarım süreci, kentte yer alan ulaşım, iletişim, toplumsal ve kent sistemleri gibi farklı türde bilgilerin araştırılması ve sentezinin yapılması, çevreye ait programın belirlenmesi ve mekansal olarak düzenlenmesi, malzemenin tanımlanıp taşıyıcı sistem tasarımının yapılması, tasarımda bilgisayar desteğinin kullanılması ve gelişmiş bir sunum yapılması beklenmektedir.

 

MIM472 - YAPIM YÖNETİMİ VE İŞLETMESİ (2+2 | 5 AKTS | Tr | AZ)

Bu dersin amacı inşaat sektörünün aktörleri ve işleyişi hakkında genel bilgi verilmesidir. İnşaat sektöründe rol alan kuruluşlar, sektörün diğer sektörler ile ilişkisi ve istihdam gücü, insaat İşletmeleri, bina üretim projelerinde rol alan kişi ve kuruluşlar, İnşaat işletmelerinde ve tasarım bürolarında örgütlenme modelleri, iş temini ve finansman/üretim sorunları, inşaat projeleri, inşaat projelerinin ürün ve süreç özellikleri, inşaat projelerinde yapı elde etmede kullanılan organizasyon modelleri, inşaat projelerinde kullanılan sözleşme modelleri ve şartname türleri. inşaat projelerinde kullanılan yönetim teknikleri, yapılabilirlik analizi, süre/maliyet/kaynak planlama ve denetim teknikleri.

 

   FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

 

 

A GRUBU (ALGI - İFADE)

 

1. PERSPEKTİF  (2+0) / 4 AKTS

 

İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerindeki perspektif görünüşlerinin elde edilmesinde, gölgelendirilmesinde ve perspektif görünüşlere istenilen doğrultuda ve uzunlukta eleman yerleştirilmesinde kullanılan pratik çizim yöntemlerinin öğretilmesidir. İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerindeki perspektif görünüşlerinin elde edilmesinde kullanılan izdüşüm yöntemleri, sınıflandırma, tanım ve kavramlar; Paralel-eğik izdüşümle perspektif; Paralel-dik izdüşümle perspektif; Paralel izdüşümle perspektifte sonsuzdaki ve sonludaki ışık kaynağına göre gölge; Işınsal perspektifte kullanılan terimler; Resim düzlemine göre özel ve rastlantısal konumlu doğru ve düzlemlerin ışınsal perspektifi; Düzlem eğrilerin ışınsal perspektifi; Işınsal perspektifte doğrultu, gerçek uzunluk ve oranların bulunması ve istenilen doğrultu ve uzunluktaki elemanların yerleştirilmesi; Işınsal perspektifte gölge ve yansıma.

 

2. MAKET   (2+0) / 4 AKTS

 

Öğrencinin el becerisinin geliştirilerek tasarımlarını doğru ifade etmesini sağlamak; Farklı ölçeklerde, farklı teknik ve detayların kullanımını öğretmek. Maket uygulamalarında kütle-zemin ilişkisini üç boyutlu olarak tanımlamak, renk ve doku konusunda malzeme çeşitliliğinden istifade edilmesi, alıştırma ve uygulama evrelerinde el becerilerinin geliştirilmesi, farklı ölçekler için farklı tekniklerin uygulanması

 

3. ARCHITECTURE AND VISUAL PERCEPTION   (2+0) / 4 AKTS

 

Dersin amacı öğrencilerin görsel algı bilgisi ve analizlerini öğrenip kullanarak yapı-çevre ilişkileri ve yapılı çevre hakkında algıladıkları bilgi birikimini arttırmaktır. Görsel algı, gestalt prensipleri, form, ışık, renk kavramları, algı ile birlikte bu kavramların doğal ve yapay çevre üzerindeki etkisi farklı yapılardaki örnekler ile birlikte incelerek değerlendirilecektir. Yapı ve dokular bazında yerinde incelemeler gerçekleştirilerek görsel analizler uygulanacaktır. Literatür araştırmaları, okumalar ve tartışmalar dersin bileşenleri arasındadır.

 

4. ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT  (2+0) / 4 AKTS

 

Mimarlık ve çevre kavramlarının birlikte algılanmasını sağlamak; binanın çevre içinde yer aldığını ve bir çevre oluşturduğunu kavratmak; çevresel etkenlerin ve çevre sorunlarının farkına vardırmak; öğrencilere mimari projelerinde çevresel sorunlara eğilmeleri gerektiği doğrultusunda bilinç kazandırmak. Bina tanımı ve özellikleri; kullanıcı gereksinmeleri; çevre ve tanımı: ekoloji, ekosistem, canlı ve cansız çevre, doğal ve yapma çevreler; çevre sorunları: hava, su, toprak kirlilikleri, asit yağmurları, sera etkisi, ozon tabakası, doğal kaynakların tüketilmesi, vb.; binanın çevreleri: iç ve dış çevreler ve özellikleri; binadan kaynaklanan çevre sorunları: enerji  ve diğer kaynakların tüketimi, iç hava kirliliği, karbon salınımı, atık sular, katı atıklar; binadan kaynaklanan sağlık sorunları: lejyoner hastalığı, asbestosis ve diğer kanser türleri, sağlıksız bina sendromu (SBS); dönüşüm, yeniden kullanım, yenileme kavramları.

 

5. SERBEST EL DÜŞÜNME VE İFADE TEKNİKLERİ   (2+0) / 4 AKTS

 

Tasarım sürecinde öğrencilerin algılarını geliştirecek ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olacak serbest el eskiz tekniklerinin tanıtılması ve uygulaması. Eskiz Tekiklerinin Tanıtımı, İlk Düşünce Eskizleri, Tasarımda Hayalgücü ve Yaratıcılık, Eskizler Yoluyla Tasarım Düşüncesini Geliştirme, Eskizlerle Düşünme, Kavramsal Düşünme, Anafikir ve Şematik Anlatım, Eskizlerle Biçim Araştırması, Biçim Repertuarı Oluşturma.

 

6. SULUBOYA TEKNİKLERİ    (2+0) / 4 AKTS

 

Malzemelerin Tanıtılması – Tekniklerin Uygulamalı Olarak Gösterilmesi – Renk Kullanımı / Gölge-Yansıma / Perspektif / Kompozisyon Gibi Temel Konuların Uygulamalı Olarak Gösterilmesi – Doğal Çevre ve Mimari Çevre Konulu Uygulamalar.

 

7. SERBEST RESİM  (2+0) / 4 AKTS

 

Serbest El Çizim Tekniklerinin Verilmesi / Değişik Çizim Malzemeleri ile Komutların İfade Edilmesi / Oranlar ve Soyutlamalar / Işık-Gölge İlişkileri /  Tonlamalar / Tarama ve Gölgeleme Teknikleri /  Suluboya, Lavi ve Guaş Boya ile Çalışmalar / Konum Planları / Kat Planları ve Cephelerin Renkli Olarak Takdimi / Siluet Hakkında Bilgi Verilmesi / Bir Bölgenin Siluetinin Çizilmesi / Ağaç, Araç ve İnsan Gibi Projeye Oran Kazandıran ve Çevreye Bağlı Unsurların Sadeleştirilerek Çizilmesi / Örnek Bir Projede Öğrenilen Tekniklerin Bir veya Birkaçının İfade Edilmesi / Yapılar ve Maketler Karşısında Serbest El ve Perspektif Yeteneğinin Geliştirilmesi / Düşünülen Bir Konunun Doğrudan Doğruya Perspektif Halinde İfade Edilmesi.

 

8. MODLAJ  (2+0) / 4 AKTS

 

Modlaj Araç ve Gereçlerinin Tanıtılması / Alternatifler Üzerinde Çalışmaların Başlatılması / Alternatif Çalışmalarına Devam Edilmesi / Seçilen Konunun Mukavvadan Modelinin Hazırlanması / Kil Çamurundan veya Alçıdan Model Yapılmaya Başlanması / Atölye Çalışmalarına Devam Edilmesi / Çalışmanın Ahşaptan Modelinin Hazırlanması / Çalışmaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

 

9. KENT İMGESİ YAPILAR  (2+0) / 4 AKTS

 

Kent ve bu kenti oluşturan nesnelerin zihnimizde oluşturduğu imgenin ve içinde yaşadığımız ya da gördüğümüz bir kente ait duyumsamalarımızın zihnimizde oluşturduğu izlenimlerin oluşmasında etkili unsurların tartışılması. kentsel imgenin oluşmasında etkili parametreleri; yollar, sınırlar, bölgeler, odaklar ve nirengi noktaları; Kentsel kimlik kavramı; Ekonomi, felsefe ve sosyoloji açısından kent; Kent kimliğini oluşturan elemanlar; Beşeri çevre ve yapay çevre elemanları.

 

10. MİMARİ FOTOĞRAF  (2+0)  / 4 AKTS

 

Öğrencilerin bir tasarım teknolojisi olarak mesleki becerilerini geliştirecek temel fotoğraf bilgilerini belirli bir mantık çerçevesinde sistematik olarak kazanmalarını sağlamak ve onların fotoğrafın yapısal öğeleri ile tanışmaları ve bunları kompozisyon öğeleri olarak kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır. Temel fotoğraf tekniği, ışık, kompozisyon, doğa ve mimari fotoğrafçılığının esasları, fotoğrafçılıkta güncel bilgisayar kullanımı ve bunlara bağlı uygulamaları kapsamaktadır.

 

11. MİMARİDE GRAFİK TASARIM  (2+0) / 4 AKTS

 

Grafik tasarım kavramı ve tarihsel gelişimi. Grafik tasarımın temel prensipleri ve ilkeleri. Tipografinin temel kuralları, renk bilgisi, Gestalt ilkeleri, layout düzeni, tasarımda kompozisyon oluşturmanın ortak kuralları. Kurum kimliği oluşturma, logo tasarımı, kampanya kapsamında afiş, basın ilanı ilkeleri. Dergi yayıncılığında görsel düzenleme. Adobe Photoshop ve Freehand programlarını kullanarak çeşitli grafik tasarım çalışmaları.

 

12. UYGARLIK VE SANAT  (2+0)  / 4 AKTS

 

Derste erken dönem uygarlıklarının düşünce ve sanat biçimlerindeki değişimler, mimari, resim ve heykel örnekleri üzerinden incelenecektir. Dersin amacı; uygarlıklar boyunca insan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerindeki değişimleri, ortaya çıkan dönüşümler ışığında ele almak, uygarlık tarihine ve sanatın gelişimine genel bir bakış sunmaktır. İnsan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerini algılayabilme, öne çıkan düşünce ve inanç sistemleri ile sanatlar arasındaki bağı takip edebilme, bugünü değerlendirmede tarih bilincinin önemini kavrayabilme.

 

13. MEKAN ALGISI VE PSİKOLOJİ  (2+0) / 4 AKTS

 

Görsel algıyı oluşturan dinamik görsel kavrama elemanlarının tanıtılması, dördüncü ve beşinci boyutlar, dinamik görsel fikirler, altı dinamik görsel algı elemanı ve bunlarla ilgili Gestalt kuramları, beş boyutlu mimari tasarım fikri, bu fikirlerle ilgili olarak Gestalt kuramları ve tüm bunları mimari tasarıma yönlendiren bir tasarım çalışması. Mimarlık Tarihinde Mekan Kavramı / Mekanın Tanımı / Mekanı Oluşturan Öğeler / Mekan Geometrisi / Mekanın Boyutları ve Mekanda Oran / Fonksiyon ve Mekan İlişkisi / Mekan Algılaması / Mekanda Hareket Mekanda Yön / Kültür ve Mekan İlişkisi / Zaman Mekan ve Mimarlık.

 

14. SANATIN YANSIMALARI  (2+0) / 4 AKTS

 

Öğrencilerin güncel sanat alanındaki sanat-kent ve sanat-mekan ilişkisi konusundaki teorik ve kuramsal bilgilerini arttırarak, dönem içinde açılan bazı süreli ve kalıcı sergileri dolaşarak bu örneklerdeki kent ve mekan ilişkisini kavramaktır. Amaç öğrencilerin bu konuda teorik bilgilerinin artmasını sağlamak, gerek tasarımsal açıdan gerekse de izleyici olarak sanatsal çalışmalardaki mekansal yapıyı ve mekandaki sanat etkilerini okuyabilmektir. Ders teorik altyapı, sanat alanında tarihsel gelişim, sanatta mekan ve mekandaki sanatın varoluş çabası, estetik kavramlardaki değişimlerin yanısıra, sanatta kentsel eğilimler ve mekansal uygulamaları güncel örnekler üzerinden ayrıntılı incelemektedir.

 

15. İSTANBUL KENT OKUMALARI (2+0) / 4 AKTS

 

Dersin amacı İstanbul’un çok katmanlı yapısını örnekleyen özgün yapısal durumları tartışmak ve global metropol olarak İstanbul’da farklı kesit ve katman özelliklerinin yeni yapılaşma içerik ve biçimlenişleri üzerindeki etkilerini deneyimlemek; kent okumaları ve geziler sırasında tesbitler aracılığı ile fiziksel mekanın deneyimlenmesine olanak sağlamaktır. Temel kavramlar: yer, sınır, kimlik, zaman, mekan, temsil, hareket, etkileşim, iletişim; global metropoller ağının bir üyesi olarak İstanbul ve büyük ölçekli projeler; dönüşen özellikleriyle kamusal mekan ve açılımları, mimari kimlik ve İstanbullu olmanın açılımları; mimari-kentsel mekan ilişkileri ve kullanımları.

 

 

B GRUBU (YAPI)

 

1. MALZEME VE KORUMA TEKNİKLERİ  (2+0)  / 4 AKTS

 

Tarihi yapılarda kullanılan malzemeler, malzemelerin türlerine göre ve yapıdaki konumlanmalarına göre problemlerinin saptanmasında ve belgelenmesinde kullanılan yöntemler, malzeme koruma ve restorasyonda kullanılan teknik ve yöntemler konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, tarihi yapılardaki malzemelerin ve problemlerinin tespitine yönelik analizlerin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi, malzeme restorasyon tekniklerinin uygulamalı olarak tanıtılması, malzeme bozulmalarını, tanı ve koruma yöntemlerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve beceriler ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme yeterliliklerinin öğrenciye kazandırılması.

 

2. YAPI ELEMANLARI (2+0) / 4 AKTS

 

Genel Yapı ve Yapım Kavramları / Yapıların Sınıflandırılması Zemin Yapı İlişkisi / (Zemin Türleri, İnceleme Yöntemleri, Kazılar, Su ve Nem İlişkisi) / Temellerin Sınıflandırılması (Yüzeysel ve Derin Temeller) / Duvarlar (İşlevleri, Türleri, Geleneksel Malzeme İle Üretilen Duvarlar ve Yapım İlkeleri, Endüstrileşmiş Malzeme İle Üretilen Duvarlar ve Yapım İlkeleri, Duvar Boşluklarının Oluşturulması –Kemer, Lento, Denizlik, Söve-).Bacalar (Türleri, Tasarım, Yapım Kuralları) / Döşemeler (Türleri, Tasarım, Yapım Kuralları ve Kaplamalar) / Merdivenler (Türleri, Tasarım, Yapım Kuralları, Ayrıntı Çözümleri).

 

3. İNCE YAPI  (2+0) / 4 AKTS

 

Ahşap malzemeye bağlı kalınarak temel pencere ve kapı doğrama detaylandırma ilkelerinin açıklanması. Özel pencereler, döşeme kaplamaları, iç ve dış duvar kaplamaları, asma tavanlar ve tavan kaplamaları ile ilgili detaylandırma ve uygulama ilkelerinin verilmesi.

 

4. BİNA MALİYET YÖNETİMİ                                                                      (2+0) 2 KREDİ / 4 AKTS

 

Genel Ekonomi, Yapım Ekonomisi Hakkında Genel Bilgi – Yatırımlar / Maliyet İlişkisi - Maliyet Yönetimi - Stratejik Maliyet Yönetimi - Maliyet Verilerinin Elde Edilmesi - Model Seçimi ve Model Seçimini Etkileyen Faktörler - Yapım İşlerine Dayalı Maliyet Modeli - İnşaat Birim Fiyatları - Hakediş ve 1., 2. Keşif Özetlerinin Hazırlanması, Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Maliyet Modeli - Gelişmiş Maliyet Modelleri - Yapım / Kullanım Maliyeti - Kalite Maliyeti / Fayda - Değer Maliyeti - Maliyetle İlgili Yazılımlar.

 

5. İLERİ YAPIM TEKNOLOJİLERİ  (2+0) / 4 AKTS

 

Sistem Tanımı ve Yapıların Sınıflandırılması / Çağdaş Taşıyıcı Sistemlere Duyulan Gereksinme / Yüzeysel Strüktürlerin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması, Düzlem Yüzeysel Strüktürler, Eğrilikli Yüzeysel Strüktürler / Uzay Kafes Strüktürlerin Tanımı, Önemi, Sistemi Oluşturan Öğeler, Uzay Kafes Strüktürlerin Oluşum İlkeleri, Uzay Kafes Strüktürlerin Türleri, Temel İlkeleri, Örnekler / Asma Germe Strüktürlerin Tanımı, Asal Öğeler (Örtü), Yardımcı Öğeler, Sınıflandırılmaları,Asma-Germe Strüktür Biçimlenişleri / Şişirme (Pnömatik) Sistemlerin Tanımı, Önemi, Şişirme Strüktürde Öğeler, Sınıflandırılmaları, Uygulama Biçimleri ve Çalışma İlkeleri.

 

6. ŞANTİYE YÖNETİMİ (2+0) / 4 AKTS

 

İnşaat Sözleşmeleri / Şantiye Planlaması / Şantiye Yönetimi / İş Programları. Projenin yapım safhasında şantiye yönetiminin öneminin ve karşılaşılan sorunların verilmesi

 

7. ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ (2+0) / 4 AKTS

 

Çağdaş yapı malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri anlatılacaktır. Cam, metal, plastik, boya, vitrifiye malzemelerin özellikleri, kullanım standartları ve uygulama yöntemleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

 

8. MİMARİDE DEPREM FAKTÖRÜ (2+0)  / 4 AKTS

 

Depremlerin Oluşum Tasvirleri / Deprem Parametreleri / Zemin-Yapı İlişkisi / Yapılardaki Düzensizlikler / Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı / Deprem Hasarları ve Onarım Yöntemleri.

 

9. ÇELİK YAPI TASARIMI (2+0) / 4 AKTS

 

Çelik Yapının Malzeme Üretim Biçimleri / Yara ve Sakıncaları / Emniyet Gerilmeleri ve Birleşim Elemanları İle Tanıtım / Düzlem Kafes Tipleri / Çubuk Enkesitleri, Mesnetler ve Düğüm Noktalarının Düzenlenmesi / Çelik Kolonlar, Yük Analizi, Makas ve Aşıklar, Askı Çubukları ve Rijitlik Bağlantılarının Seçimi /  Boyutlandırma ve Yerleştirme / Örneklerle Mimari Tasarım Uygulamaları.

 

10. BETONARME YAPI TASARIMI  (2+0) / 4 AKTS

 

Betonarmede Kullanılan Malzeme Özellikleri / Temel Kavramlar / Standart ve Yönetmelikler / Eksenel basınç ve Eğilme Etkisindeki Kolonların Tasarımı / Kiriş ve Döşemelerin Tasarımı / Temel Tasarımı.

 

11. MİMARİDE AHŞAP KULLANIMI (2+0) / 4 AKTS

 

Ahşabın Nitelikleri / Ahşap Yapı Ürünleri / Türkiye' de  Geleneksel Ahşap Yapı Üretimi, Taşıyıcı Sistem Sınıflandırması, Yöresel Yapım Yöntemleri / Dünya' da Ahşap Yapı Üretimi, Taşıyıcı Sistem Sınıflandırması, Yapım   Yöntemleri / Türkiye' de Günümüzde Ahşap Yapı Üretimi.

 

12. AYDINLATMA (2+0) / 4 AKTS

 

Işık ve Aydınlık Kavramı / Aydınlatma Tasarımı ve Mimarlık İlişkisi / Aydınlığın Niceliği ve Niteliği / Işığın Yansıması, Yutulması ve Geçmesi / Işık Kaynakları, Lambalar ve Aydınlatma Aygıtları / Hacimlerde Ortalama Yapay Aydınlık Düzeyi Hesabı / Yapay Aydınlatmada Optimum Enerji Kullanımı / Değişik İşlevli Hacimlerde Yapay Aydınlatma Düzenleri.  Doğal Işık Kaynakları ve Aydınlatma / Günışığı Aydınlığının Niceliği ve Niteliği / Hacimlerdeki Günışığı Aydınlığının Bağlı Olduğu Etkenler / Günışığı Aydınlık Düzeyi Hesapları / Pencerelerin Boyut, Konum, Biçim Gibi Çeşitli Özelliklerinin Doğal Aydınlığın Nicelik ve Niteliğine Etkisi / Günışığı ve Lamba Işığının Birlikte Kullanımı.

 

13. MİMARİDE AKUSTİK  (2+0) / 4 AKTS

 

Ses ve Ses Biçimleri / Sesin Doğması, Yayılması ve Geçmesi / Gürültü ve Denetiminde Temel İlkeler / Gürültü Denetimine Yönelik Ulusal ve Uluslararası Yönetmelik ve Standartlar / Değişik İşlevli Yapılar İçin Gürültü Denetimine Yönelik Çözümlerden Örnekler. Sessel ve İşitsel Olaylarda Temel Kavramlar / Açık Hava ve Kapalı Mekanda Ses Alanı Arasındaki Ayrımlar / Kapalı Mekanlarda Sesin Yansıması ve Yutulması / Hacim Akustiği  Parametreleri / Yansışım Olayı ve Süresi / Optimum Yansışım Süresi / Ses Düzeyi Hesapları  / İlk Yansımalar / Varlık Ölçütü ve Yanıt Eğrisi / Akustik Kusurlar ve Önlemleri.

 

14. PROJE YAPIM YÖNETİMİ (2+0) / 4 AKTS

 

Proje ve Yapım Yönetimi Kavramları ve Tarihsel Gelişimi / Yönetim Yaklaşımları ve Örgütlenme Modelleri / Üretim Sürecinde Projeyi Tanımlama, Planlama, Uygulama ve Tamamlama Aşamalarında Yönetim / Proje ve Yapım Yönetimi İle İlgili Bilgi Alanları Olarak; Risk Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kalite Yönetimi, İletişim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Öngörü Yönetimi, Entegrasyon Yönetimi, Temin Yönetimi.

 

15. YANGIN KORUNUMU (2+0) / 4 AKTS

 

Giriş (Sorunun Önemi, Dersin Amacı, Kapsamı) / Genel İlkeler (Fiziksel ve Kimyasal Olarak Yangın Olayının Doğurduğu Etkiler) / Yangın Korunumu ve Tasarımı / Yangın Korunumu ve Yapım / Yangın Korunumu ve Kullanım / Yangın İle Savaşım.

 

16. CEPHE SİSTEMLERİ (2+0) / 4 AKTS

 

Tarihsel Gelişimi / Problemleri / Opak ve Saydam Yüzeyi Oluşturan Parçalar / Sınıflaması / Uygulama Sistemleri / Ayrıntı Çözüm İlkeleri. Önyapım Tanım ve Kavramları / Yapı Üretiminde Ön Yapım Uygulamasına Yönelişin Nedenleri / Ülkemiz Açısından Önyapım İrdelenmesi / Önyapım Sistemleri, Üretim Biçimi ve Yöntemleri, Tasarım, Yapım ve Kullanım Etkileme Biçimleri / Üretim, Taşıma ve Kurma Evrelerine İlişkin İşlemlerin Tanıtılması.

 

17. GELENEKSEL YAPIM YÖNTEMLERİ (2+0) / 4 AKTS

 

Yapı, Yapı Elemanları Kavramlarının Tanımlanması ve Sınıflandırılması / Antik Dönemden Başlayarak Temelden Örtüye, Geleneksel Yapılarda Kullanılan Tüm Taşıyıcı veya Taşıyıcı Olmayan Elemanların ve Bileşenlerinin Tanıtılması / İşlev, Gereç ve Biçim Özelliklerine Göre Tiplendirmeler / Temeller ve Duvarlar / Ayak, Sütun ve Dikmeler / Atkı ve Kemerler / Döşeme ve Tavanlar / Çatı, Kubbe, Tonoz Gibi Geçiş Elemanları / Merdivenler / Çıkmalar / Kapı ve Pencereler / Gezilerle Örneklerin İncelenmesi.

 

 

18. ÇAĞDAŞ YIĞMA YAPI (2+0) / 4 AKTS

 

Yığma yapılardaki taşıyıcı sistem tasarım ilkelerini kavrayarak, yönetmeliklere uygun olarak tasarım/analizlerini yapmalarını ve bulguları yorumlamalarını sağlamaktır. Yük etkilerine göre elemanlarının analizini yapabilme, Depreme dayanıklı tasarım ilkelerini bilme ve yapıların deprem davranışlarını yorumlayabilme, Yığma elemanlardaki hasarların nedenlerini ve çözüm yollarını temel olarak açıklayabilme, Yığma yapı hesap çıktılarını, yaklaşık yöntemlerle ve sınır değerlerle karşılaştırabilme, Yığma yapıların çizimini şematik olarak yapabilme, Hasar oluşması durumunda sorumluluğunun farkında olabilme, Örnek olarak seçilen basit bir yığma binanın projesini yapabilecek duruma gelme.

 

19. BİNA İŞLETMESİ (2+0) / 4 AKTS

 

Bina ve tesisi yönetimini daha yakından tanıyıp temel bilgi sahibi olmaya yönelik olarak tasarlanan bu ders, İşletme Finansı, Bilgi ve İletişim Sistemleri ve genel Yönetim disiplinine bağlı temel konuları ele almaktadır. Bir organizasyonun neden oraya kurulduğu ve konumlandığı, bunları yaparken hangi faktörlerin etken olduğu irdelenmektedir. Bir şirketin öncelikleri ve önceliklerin belirlenmesinde kısıtlayıcı dış faktörler ve bunlarla ilgili teorik çalışmalar gözden geçirilecektir. Bunun yanı sıra temel bina ve tesis yönetimi konularında genel olarak yönetime avantajlar sağlayacak güvenlik, temizlik, enerji, tamirat ve depolama alanlarında bu bölümlerin toplam bina yönetimi içerisindeki paylarının maliyet ve fayda açısından gözden geçirilmesi.

20. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME (2+0) / 4 AKTS

 

Bu dersin amacı gayrimenkul yatırım konusunda finans analizleri yapmak için gerekli yöntemleri ve teknikleri, değerlendirme ve tahmin metotlarını öğretmektir. Bu konu gayrimenkul yatırımları konusunda karar verme sürecinin temel yapısını oluşturmaktadır. Gayrimenkul geliştirme projeleri, son yıllarda giderek büyüyen ölçekleri, idari-mali, işletme, pazarlama ve finansal yönden karmaşıklaşan yapıları ve özelden kamuya giderek artan paydaşları nedeniyle, fikirden-işletmeye uzanan bir süreçte, çok disiplinli bir anlayışla ve stratejik planlama metodolojisiyle ele almayı gerektirmektedir. Bu metodoloji çerçevesinde amaç, ekonomik olarak etkin projeler geliştirmektir.

 

21. YÜKSEK YAPILAR (2+0) / 4 AKTS

 

Çok Katlı Yapıda Taşıyıcı Sistem Kavramı / Taşıyıcı Sistem Tipi ve Stabilite Sorunları / Çok Katlı Yapıların Etkilendikleri Yükler ve Bu Yüklerin Zemine Aktarılışları /  Taşıyıcı Sistem Tasarımı / Kolon, Kiriş, Döşeme ve Rijitleştirme Elemanlarının Düzenlenmesi / Taşıyıcı Sistem Modülasyon Izgarası Düzenlenmesi ve Tasarım Olanakları / Uygulanmış Örneklerin İncelenmesi.

 

C GRUBU (KORUMA – ŞEHİRCİLİK)

 

1. RESTORASYON TEKNİKLERİ (2+0) / 4 AKTS
Bu ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapıların ve tarihi çevrelerin korunması ve onarılması  için öğrencileri özel beceriler ile eğitmeyi amaçlamaktadır. Tarihi yapıların, tarihi kent ve alanların bütününün ya da bir kısmının, arkeolojik ve doğal sitlerin korunması, onarılması ve yönetimi için gerekli teknikler ile  uygulama ve teoriye yönelik tüm geçmiş deneyimler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenciler ayrıca restorasyon malzeme ve teknikleri konusunda da bilgilendirilmektedir. Kültür turizmine bağlı olarak, ekonomik önemin, bilimsel ve kültürel ilginin artması, koruma alanına daha çok dikkatlerin çekilmesine yol açmıştır.

 

2. HASARLI YAPILARDA İYİLEŞTİRME       (2+0) / 4 AKTS
Yapı hasarlarının nedenlerini, tür ve derecelerini, hasarın iyileştirilme/onarım yöntemlerini ve hasar raporu yazma tekniklerini kavratmak. Yapı hasarlarının tür ve derecelerini, Yapılarda hasara neden olan faktörler ve etkileme biçimini, İyileştirme metotları; takviye, yapıştırma, mantolama, enjeksiyon vb., Çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım tekniklerini, İyileştirme metodunun gerektirdiği makine, teçhizat ve malzemeleri ve Hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlama yöntemlerini öğretmek.

 

3. İSTANBUL, ŞEHİR VE KÜLTÜR        (2+0) / 4 AKTS
Şehir ve kültür arasındaki etkileşime dayalı olarak İstanbul şehri ve çevresini tanımak, anlamak ve algılayabilmek. Şehir Kavramı, Kültür kavramı, İstanbul Coğrafyası, Kent-Kentleşme-Kentlileşme ve İstanbul, Yerleşme-Kültür ve İstanbul, Tarih-Kültür ve İstanbul, İstanbul ve Mimari, Sanat-Kültür-İstanbul, Şehirsel Dönüşüm ve İstanbul, İstanbul'un sorunları, İstanbul'un geleceği, İstanbul Kaynakları.

 

4. BOĞAZİÇİ YERLEŞMELERİ    (2+0) / 4 AKTS
Tarihin her döneminde önemini koruyan Boğaziçi yerleşimlerinin tarihi ve doğal yapısının anlatıldığı bu derste stratejik öneme sahip bir su yolu ile kıyı ve yamaçlarda oluşan yerleşimler üzerinde durulmaktadır. Bizans döneminden itibaren oluşan mekansal oluşumların Osmanlı döneminde geçirdiği dönüşüm ve günümüze dek yaşadığı müdahaleler dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

5. YAPI TARİHİ (2+0) / 4 AKTS
Tarih Boyunca Uygulanan Yapım Sistemleri İle Mimarlık Biçimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Değişik Uygarlıkların Mimarlığında Malzeme ve Strüktür Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Eski, Orta ve Yakın Çağlarda Yapım Sistem ve Öğelerinin incelenmesi.

 

6. ANADOLU KONUT MİMARLIĞI       (2+0) / 4 AKTS
Geleneksel Türk Evi Özelliklerini Etkileyen Sosyo - Kültürel ve Bölgesel Bileşenler / Korunması Gereken Özellikler / Türk Evinin Mekan Birimi (Türk Odası) ve Diğer Mekanlar / Zemin Katlarda Organizasyon / Esas Kat Plan Tipleri / Cephe Elemanları / Yapım Yöntemleri / Üsluplar / Türk Evinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Bölgesel Farklılıklar / Koruma Sorunları ve Günümüzdeki Kullanılabilirliği.

 

7. CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI       (2+0) / 4 AKTS
Cumhuriyet Dönemine mimarlık penceresinden Genel bir bakış; Bu dönemin siyasi, ekonomik, ve sosyal koşullarının mimarlık özelinden incelenmesi ile Cumhuriyet Dönemi Mimarlı’ğını oluşturan ana eksenlerin incelenmesi. Dünya mimarlığındaki eş zamanlı değişim vegelişimlerin Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’na yansımalarının örneklerle incelenmesi amaçlanmaktadır. Dönemin uluslararası üsluplarının Türk Mimarlı’ğı özelinden çizilecek çerçevede incelenerek Cumhuriyet Dönemi Mimarlık ürünlerinin öğrencilere tanıtılması, konut (apartman, yazlık konut, kiraevi) Kamu yapıları (Hastane, Üniversite, Okul, Fabrika, Sanayi yapıları, Otel) gibi farklı işlevli ürünlerin dönem içindeki “tarihsel sıralanışı” ve “mimari biçimlenişleri” başlıkları altında incelenmesi ile bu bilgilere katılımcıların vakıf olmaları dersin alt çıktı ve becerileridir.

 

8. BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK MİMARLIĞI     (2+0) / 4 AKTS
Batılılaşma Kavramının Açıklanması, Genel Olarak Ele Alınıp Osmanlı Mimarisi ve Kent Mekanı İle İlişkisinin Sorgulanması / Batılılaşma Sürecinin İrdelenmesi / Osmanlı Mimarisinde Batılılaşmanın Evreleri / Tanzimat'ın Yeri ve Örgütsel Değişmeler / Batılılaşmanın Mimarlık Alanına Etkileri / Batılılaşmanın Kent Mekanına Etkileri.

 

9. İSTANBUL MİMARİSİNİN DEĞİŞİM SÜRECİ  ve YERLEŞME SORUNLARI   (2+0) / 4 AKTS
İmparatorluklar başkenti İstanbul’un kuruluşundan günümüze gelişimi; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kente katılan mimari unsurlar; 1500 yıla ulaşan bir tarihsel süreklilik içeren  İstanbul’un yapım etkinliklerini, tarihsel koşulları içinde tanımlamayı amaçlamaktadır.

 

10. ÇAĞDAŞ DÜNYA MİMARLIĞI         (2+0)  / 4 AKTS
Özellikle 1990 sonrasında mimarlık pratiğinin ve düşüncesinin yaşadığı dönüşümlerin genel bir çözümlemesi, bilgisayar teknolojilerinin ve non-standart tasarlama tekniklerinin doğuşu ve sonuçları. Medya merkezli pratiklerin egemenlik kazanışı ve mesleki yansımaları. Müelliflik kavramının değişimi ve sonuçları.

 

11. BİNALARIN YENİDEN KULLANIMI         (2+0) / 4 AKTS
Mevcut işlevi ve yapısal bütünlüğü ile günün konfor koşullarına uyum sağlayamayan binaların yeniden kullanımlarına yönelik teorik çalışmaların yapılması; bu bağlamda, yeniden kullanılacak yapıların tanımlanması; tarihi ve kültürel miras kapsamındaki binaların yeniden kullanılması, son dönem yapılarının yeniden kullanılması olarak iki ana başlıkta sınıflandırılan yeniden kullanılacak yapıların mekansal-fonksiyonel-algısal çözümlemelerinin yapılması; her öğrencinin seçilen örnek bir yapıya yönelik fikir projesi üretmesi.

 

12. SÜREGELEN MİMARLIK        (2+0) / 4 AKTS
Geleneksel mimari olusum açisindan ülke, bölge, yöre kavramlari. Yöre (vernacular) mimarisinin geleneksel mimarlik içindeki yeri. Yöre mimarliginin olusumunu hazirlayan nedenlerle fiziksel, çevresel etkenler, iliski ve gelenekler. Vernaküler mimariyi olusturan insanin özellikleri. Dünyada ve Türkiye'de yöre mimarisi örnekleri. Benzerlik ve ayriliklar. Yöre mimarisinin bugünü ve geleceği.

 

13. KENT VE İMAR SORUNLARI (2+0)  / 4 AKTS
Bu dersin amacı imar uygulamaları ile ilgili temel bilgileri öğrenmek, temel kavramları tanıtmak ve imar uygulamalarının usulü hakkında bir giriş sunmaktır. İmar hukukunun temel kavramları, Kent Planlamasında modeller, Kent planının içeriği, Türkiye´de kent planlaması, Kent Planlaması sürecinin evreleri, kent planlarının uygulanması, İmar Affı, halkın katılımı.

 

D GRUBU (TASARIM – KURAM)

 

1. TASARIMDA ENGELLİ FAKTÖRÜ             (2+0)  / 4 AKTS

Engel tanımı yapılarak çevrede yer alan engellerin belirlenmesi, tasarım sorunu olarak konuya getirilen çözümlerin incelenmesi ve belirlenen bir alanda derste yapılan tanımlamalar ışığında tasarımların üretilmesi

 

2. İÇ MEKAN TASARIMI     (2+0) / 4 AKTS

İç Mimarlıkta Bilgi Kaynaklarını Saptama-Kullanma / İç Mimarlık Kapsamında Tasarım Süreci ve Yöntemleri / İşlevsel Eskime veya İşlevsel Değişimin İç Mekan Düzenlemesine Etkisi / Endüstri Ürünlerinin İşleyiş, Biçim, Doku, Renk, Malzeme, Üretim Açılarından Geliştirilmesi. 

3. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI             (2+0) / 4 AKTS

Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, gereksinimleri karşılayabilmek için ürün ölçeğinde tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmek dersin amacıdır. Bu amaç doğrultusunda verilen konu ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yaptırılarak, bu dalın birleştirici özelliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır. Küçük ölçekli ve karmaşık olmayan bir tasarım önerisi getirilmesi. 

4. TASARIM VE TOPLUMSAL ÇEVRE  (2+0) / 4 AKTS
Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri Dersi Sosyo –Ekonomik, Politik ve Kültürel Konuların Mimarlıkla İlişkilerinin Analizine Dayanmaktadır. Ders, Konu İle İlgili Bilgilendirmeler ve Seminerler Şeklinde Düzenlenmektedir.

 

5. MİMARİDE ANİMASYON         (2+0) / 4 AKTS
Geçmişten Günümüze Iki ve Üç Boyutlu Animasyonun Gelişimi / Mimari Animasyon Teknikleri / Seçilen Lisanslı Bir Modelleme Programı Üzerinde Hareket / Zaman / Işık / Malzeme / Senaryo / Sahne Oluşturma Yöntemleri / Işığın, Kameranın Ve Malzemenin Çeşitlilik Durumları / Malzeme Yaratmada “Mapping” / Model Üzerinde Malzeme Farklılıklarının Etkileri / Animasyon Öncesi Senaryo Hazırlama İlkeleri / “Story–Board” Oluşturma / Sabit ve Hareketli Görüntü Dosya Formatları / Animasyon Çekim İlkeleri / Animasyonların Montajlanması / Sunum Yöntemleri.

 

6. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM           (2+0) / 4 AKTS
Sürdürülebilirlik ve ekolojik mimarlık kavramlarının tasarım sürecine etki eden parametreler olarak ele alınması ve örnekler üzerinden öğrencilerin güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmeleri amaçlanır. Sürdürülebilirlik, Enerji etkin tasarım, Ekolojik malzemeler, Yaşam döngüsü kavramı, Gün ışığı ve rüzgardan yararlanma, geri dönüşüm sistemleri.

 

7. PEYZAJ TASARIMI          (2+0) / 4 AKTS
Dış Mekan Ve Mekan Tanımı / Dış Mekan – İç Mekan Farklılaşması / Dış Mekanda Çevrelemenin Etkinliği / Mekansal Etki / Mekansal Nitelikler / Mekanda Hareket / Mekan Değiştirme / Ardıllık / Peyzaj Tasarımına Etki Eden Faktörler / Arazi, Arazi Biçimi / Arazi Biçimlendirme / Arazi Örtüsü / İklim Ve Mikroklima / Manzara Ve Vista / Peyzaj Tasarımı Öğeleri / Şekil – Zemin İlişkileri / Peyzaj Tasarımı İlkeleri / Sert Yapı Tasarımı / Bitkisel Tasarım.

 

8. MİMARİDE KURAM VE ELEŞTİRİ             (2+0) / 4 AKTS
Mimari tasarım ve kuram arasındaki karşılıklı ve vazgeçilmez ilişkileri irdeleyen bir ders olarak düşünülmüştür. Mimarlığı ve mimari düşünceyi kapsamlı olarak ele alacak biçimde farklı kuramsal yaklaşımları anlamak ve farklı kuramsal okumaları gerçekleştirebilmek hedefine yöneliktir.

 

9. TURİZM YAPILARI                   (2+0) 2 / 4 AKTS
Turizm ve konaklama yapıları, Motel, Apart otel, Tatil köyü gibi tipolojilerin gelişimi ve planlanması,

 

10. EĞİTİM YAPILARI                  (2+0) / 4 AKTS 
Eğitim yapıları, farklı yaş gruplarına ait yapı türlerinin planlama ilkeleri, tarihsel gelişimi ve günümüz uygulamaları.

 

11. SAĞLIK YAPILARI                  (2+0) / 4 AKTS
Sağlık yapılarının; hastane ve sağlık ocağı gibi yapıların tarihsel gelişimi, kavramlar, tanımlar.

 

12. ARKEOLOJİ          (2+0)  / 4 AKTS
Arkeoloji Programının zamansal ve coğrafi sınırlarının belli bir perspektif içerisinde incelenmesi; Protohistorik Çağ‟da (MÖ 7000-500) Anadolu ve Irak (Mezopotamya), Batı İran, Suriye-Filistin gibi Önasya bölgeleri ile Kıbrıs, Girit ve Ege Dünyası kültürleri ve uygarlıkları ve bunların ortaya çıkarılması (araştırma tarihçesi) ile ilgili tanıtıcı genel bilgiler verilmesi, bu dersin içeriğini oluşturur. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında izlenen yöntemler; ele geçen maddi kültür kalıntılarının belgelenmesi gibi konular işlenmektedir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi